Kategori: Osmanlı Tarihi

Mâbeyn Nedir? Mabeyn-i Hümayun Hakkında Bilgi

Mâbeyn Nedir? Mabeyn-i Hümayun Hakkında Bilgi

Osmanlı saray ve konaklarında haremlik ve selamlık bölümlerini ayıran daire. Arapçada “iki şeyin arası” manasındadır. Sultan İkinci Mahmud Han devrinden itibaren sarayların selamlık dairelerine “Mabeyn-i Hümayun” denilmiştir. Dört halife zamanında halktan bir kimse istediği...

Ayan Meclisi (Hey’et-i Ayan)

Osmanlı Devletinde 23 Aralık 1876’daki Kanun-i Esasi’ye göre, Meb’usan Hey’eti ile birlikte Meclis-i Umumi’yi meydana getiren hey’et. Hey’et-i Ayan da denilmektedir. İlk Ayan Meclisi II. Abdülhamit’in Dolmabahçe Sarayı’nda Meclis-i Umûmî’yi açtığı sırada işe başladı...

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

Doksanüç Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşması. Sultan İkinci Abdülhamid Hanın karşı olmasına rağmen Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının sebeb olduğu Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin umumi olarak...

Osmanlı’da Azab Askerleri

Osmanlıda donanma askerlerinden oluşan ordunun en önünde yer alan evlenmemiş genç askerlerden seçilen ordudur. Azab veya azap, Osmanlı devletinde çoğunlukla garnizon askeri olarak görev yapan askeri birimdir. Henüz evlenmemiş genç erkekler azab yazılabilirlerdi. Sözcüğün...

Aziziye Müdafaası

Doksanüç Harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesinde, Erzurum’daki Aziziye Tabyasında Ruslara karşı gerçekleştirilen müdafaa. 24 Nisan 1877’de Ruslar, Osmanlı Devletine savaş ilan etmişler, batıda Tuna boyundan ve doğuda Kars cihetinden saldırıya geçmişlerdi. Doğu...